CASTEL HOUSE SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să
protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm
într-o manieră completa si integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal.
Operatorul CASTEL HOUSE SRL cu sediul in Str. Viitorului, nr.14, Bucuresti, respectă confidenţialitatea
tuturor clienţilor sau vizitatorilor website-ului www.hotelreginetta.ro şi va trata/prelucra datele personale
în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.
CASTEL HOUSE SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în
calitate de persoane vizate sau indirect prin intermediul agentiilor de turism.
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite
cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea CASTEL HOUSE SRL, de exemplu
prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la
newslettere (doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), prin completarea datelor în formularul
de înregistrare pe website-ul www.hotelreginetta.ro etc.
In cazul in care nu sunteţi de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizați website-ul
www.hotelreginetta.ro sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Menționam însă ca este posibil ca anumite
servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale acestea făcând parte din obligațile legale
ale Operatorului.
CASTEL HOUSE SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este
necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în acest document.
Ce date cu caracter personal prelucrează CASTEL HOUSE SRL ? În vederea desfășurării activității
curente, contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecția
datelor persoanelor fizice ,CASTEL HOUSE SRL vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În
acest sens, CASTEL HOUSE SRL va prelucra, minimum de informații personale și anume : numele și
prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, adresa IP,imagine , data sosirii si plecării,
scopul șederii.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se
efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate,
cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în
orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Pentru a accesa www.hotelreginetta.ro , nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter
personal.
Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către CASTEL HOUSE SRL , exclusiv în scopurile
menționate în acest document sunt: clienții, persoane fizice ai CASTEL HOUSE SRL (actuali, foşti sau
potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanți/împuterniciți ai acestora, legali sau convenționali.
Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date
personale către CASTEL HOUSE SRL ori prin furnizarea datelor personale în vederea achiziționării
serviciilor CASTEL HOUSE SRL , persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres
consimțământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu
dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).
În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, sau pentru
îndeplinirea unei obligaţii legale şi nici nu este justificată de un interes legitim al CASTEL HOUSE SRL ,
persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior,
refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage
consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie
necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată
nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de CASTEL HOUSE SRL .
Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

 • Derularea activităţii comerciale/contractuale a CASTEL HOUSE SRL ;
 • Facturarea şi încasarea valorii serviciilor/produselor oferite de CASTEL HOUSE SRL ;
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale
  generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor/serviciilor;
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de
  comunicare;
 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
  CASTEL HOUSE SRL va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale
  şi nu le va partaja cu terţii fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.
  Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
  Destinatarii datelor pot fi:
 • Clienţii persoane fizice ai CASTEL HOUSE SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg,
  reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor
  comerciale/contractuale);
 • Furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai CASTEL HOUSE SRL ,
  autorităţi/instituţii publice;
 • Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale
  şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de
  asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.
  Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către CASTEL HOUSE SRL şi nu vor fi
  furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.
  Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)
  Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de email,
  nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de CASTEL HOUSE SRL cu respectarea drepturilor
  acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv
  marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele si
  serviciile CASTEL HOUSE SRL , inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de
  comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal
  furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau
  serviciile altor parteneri ai CASTEL HOUSE SRL , cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. În cazul
  în care CASTEL HOUSE SRL intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing
  direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil.
  Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate
  de CASTEL HOUSE SRL , ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea
  noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea
  CASTEL HOUSE SRL , va puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau transmiterea unui mesaj
  cu textul ¨Dezabonare¨pe adresa de mail [email protected] .
  În relaţia cu CASTEL HOUSE SRL , dumneavoastră beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de
  următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la
  restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional
  individual automatizat.
  Durata prelucrării datelor cu caracter personal
  În vederea realizării scopului menţionat, CASTEL HOUSE SRL va prelucra datele cu caracter personal
  pe o perioadă de 5 ani , în cazul în care legea nu specifică un termen mai lung . Ulterior încheierii
  operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă
  persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere,
  conform legii, aceste date vor fi arhivate de către CASTEL HOUSE SRL pe durata de timp prevăzută în
  procedurile interne ale CASTEL HOUSE SRL şi/sau vor fi distruse.
  Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?
  Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi
  tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu
  caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată
  garantată.CASTEL HOUSE SRL depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, transmise
  către website-ul CASTEL HOUSE SRL . Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate.
  Odată ce sunt primite date personale, CASTEL HOUSE SRL utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor
  personale.
  Care sunt drepturile dumneavoastră?
  Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care
  beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare,
  dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor,
  dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se
  realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice
  moment în formă scrisă, adresată către CASTEL HOUSE SRL , în condiţiile legislaţiei aplicabile,
  fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea
  acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit
  şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă
  este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.
  Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca
  datele cu caracter personal pe care le furnizează către CASTEL HOUSE SRL să facă obiectul unei
  prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime,
  legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care CASTEL HOUSE SRL demonstrează că are
  motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi
  libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
  instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, CASTEL HOUSE SRL este îndreptăţită să prelucreze în
  continuare datele în cauză.
  Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter
  personal furnizate către CASTEL HOUSE SRL constituie elemente determinante pentru accesarea
  serviciilor oferite de CASTEL HOUSE SRL şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.
  În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus,
  în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, CASTEL
  HOUSE SRL poate:
 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea
  informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze să dea curs cererii.
  De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de
  opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv,
  CASTEL HOUSE SRL este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul CASTEL HOUSE
  SRL de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei
  notificări prealabile.
  Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată
  la sediul societatii.
  Va informam ca responsabilul cu protectia datelor al CASTEL HOUSE SRL poate fi contactat la adresa
  de mail : [email protected]

  De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei
  autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.
  Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare
  utilizare a website-ului CASTEL HOUSE SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în
  legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului www.hotelreginetta.ro sau utilizarea serviciilor CASTEL
  HOUSE SRL prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera
  acceptate.